Nederlands  English  Español  

Welkom bij Customparts, het adres voor customizing en zelfbouw
Wij zijn importeur voor Highway Hawk & Highsider accessoires

Fabrikanten

Recensies  [more]

Er zijn momenteel geen productrecensies.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden Roukama Motorparts VOF, Customparts, Motorparts, Motorsloop & Dumpstore

 

Artikel 1 KOOP

1.1 Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop Roukama reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs. Prijzen in onze shops zijn onder voorbehoud van typefouten etc.

 

Artikel 2 BETALING

2.1 De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze; .

1) De goederen laten bezorgen onder rembours(Alleen Nederland); bij ontvangst van de goederen dient betaald te worden aan de postbode of daartoe aangewezen persoon 

2) Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op NL92INGB0006293567 tnv Roukama Motorcycle Parts te Wormerveer ovv bestelling. 

3) Creditcard betalingen : Wij accepteren Credicards via Paypal

 

Artikel 3 LEVERING

3.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; de eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald. 3.2 Opgaven van levertijden op deze Internet site zijn bij benadering, bij de koop kan hiervan worden afgeweken indien hierover overeenstemming wordt bereikt.

 

Artikel 4 GARANTIE

4.1 Producten die door Roukama geleverd zijn en die zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer worden door Roukama voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop, gegarandeerd met uitzondering van startmotoren, dynamo's, rotors en andere elektronisch gerelateerde slijtage delen. Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantietermijn door Roukama een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd.Let wel het gaat hier om fabricage fouten niet om gebruiks defecten bijvoorbeeld bij accu’s of andere elektronica gerelateerde delen.

4.2 Ruilen van producten waarbij zich binnen acht dagen na aankoop een ernstige storing heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten in originele verpakkingen en compleet worden geretourneerd en de storing door Roukama wordt geconstateerd.

4.3 Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

4.4 Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van Roukama.

4.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van Roukama liggen komt de garantie te vervallen.

4.6 De Garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaat doordat een ander dan Roukama wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 

Artikel 5 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

 

Artikel 6 PRIVACY VERKLARING

6.1 Roukama zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen. Zie verder onze Privacy Pagina

 

Artikel 7 AFBEELDINGEN

7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Roukama VOF doet wel haar best om accurate gegevens te vermelden op de site

maar is hierin ook afhankelijk van haar leveranciers. Afbeeldingen zijn vaak ook als universeel voorbeeld en dan alleen bedoeld ter indicatie.

 

Artikel 8 RETOURNEREN

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Roukama VOF te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Let wel op dat wij alles testen, elke vorm van gebruik,test,vlekjes of andere sporen en het ontbreken van emballage en/of toebehoren ervoor zorgen dat wij de retourzending niet accepteren en zal deze op kosten klant weer retour gestuurd worden(na betaling verzendkosten)

8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Roukama VOF te melden. De klant dient het product - na overleg met Roukama VOF - te sturen naar een door Roukama VOF vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Roukama VOF ingevolge artikel 8.1 en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Roukama VOF deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Roukama VOF het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

8.4 Roukama VOF behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Roukama VOF of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Roukama VOF schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Roukama VOF de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Roukama VOF heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8.6 Zoals wettelijk is vastgelegd zijn natuurlijk de bepalingen in de wet "Kopen op afstand" van toepassing.

 

Met dank aan P.Stassen


U kunt deze voorwaarden ook downloaden in HTML formaat, download hier.

 
Copyright © 2024 Roukama Holland. Powered by Zen Cart
Roukama Hoofdsite